Bier Keurmeesters Gilde BKG

Kwalificaties van de keurmeester

Kennisniveau.

Algemeen:
De keurmeester is een amateurbrouwer met ervaring die beschikt over een goed ontwikkeld smaak- en reukvermogen en die in staat is inzenders te stimuleren tot het verbeteren van hun brouwvaardigheden.

Het geven van feedback is daarbij een belangrijk middel. Feedback is concreet, toepasbaar, veilig en nodigt uit tot verbetering van vaardigheden.
Feedback bestaat uit de volgende punten:

 • wat is goed aan de inzending
 • wat zijn verbeterpunten
 • praktische tips verbeterpunten te realiseren
 • positieve afsluiting

Het kennisniveau van de keurmeester strekt zich uit tot drie niveaus:

 1. Bierbrouwer
  Op het niveau van een amateur.
  Voorts heeft hij/zij kennis van het brouwproces op het niveau van een amateurbrouwer en weet hij/zij de geur- en smaakcomponenten te benoemen die optreden bij fouten tijdens het brouwproces.
 2. Keurmeester
  De keurmeester heeft parate kennis van de eigenschappen van alle door het BKG / LABO vastgestelde biertypen.
  De keurmeester kan de onderscheidende kenmerken van een specifiek biertype benoemen aan de hand van de door het BKG / LABO vastgestelde biertypenlijst.
  De keurmeester heeft actuele kennis van biertypen (zowel binnen als buiten de BKG / LABO lijst).
  De keurmeester kan recept- en brouwfouten onderscheiden en benoemen.
  De keurmeester kan recept- en brouwfouten herleiden naar een mogelijke oorzaak.
 3. Deskundigheid
  De keurmeester heeft kennis van / werkt volgens het door het LABO vastgestelde keuringsreglement.
  De keurmeester is in staat tot het geven van feedback aan de brouwer / inzender op een manier waarop de inzender zich gestimuleerd voelt.
  De keurmeester is bekend met de regels voor het geven van feedback.
   

Vaardigheidsniveau.

De keurmeester is in staat blind biertypen uit de BKG / LABO biertypenlijst te herkennen.
De keurmeester is in staat geur- en smaakafwijkingen (zoals gedefinieerd in het desbetreffende hoofdstuk.) blind te herkennen.
De keurmeester heeft een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en is in staat tot het formuleren van feedback.
De keurmeester is in staat op methodische wijze te keuren en de keuring ordelijk uit te voeren.

Licentie, bevoegdheid en permanente educatie.

De titel Bierkeurmeester wordt verkregen na het succesvol afronden van de door of namens het BKG georganiseerde opleiding tot bierkeurmeester.
Tot de opleiding tot keurmeester worden toegelaten personen die over minimaal 3 jaar ervaring beschikken als amateur bierbrouwer. Het amateur-bierbrouwerschap kan worden aangetoond door deelname aan (LABO) wedstrijden of het lidmaatschap van een amateurbierbrouwers vereniging.
Na het behalen van het examen kan de keurmeester lid worden van het BKG.
De bevoegdheid tot het zelfstandig uitvoeren van bierkeuringen namens het BKG wordt pas verkregen indien de keurmeester drie maal positief is beoordeeld bij het optreden als steward tijdens een bierkeuring.
De bevoegdheid tot keuren heeft een maximale geldingsduur van vier kalenderjaren. Na het vierde kalenderjaar vervalt de keuringsbevoegdheid.
Na drie kalenderjaren laat de keurmeester zien over voldoende vaardigheden te beschikken om opnieuw de keuringsbevoegdheid te verkrijgen.
Bij het opnieuw verkrijgen van de keuringsbevoegdheid is het van belang dat de kennis en vaardigheden m.b.t. de volgende kennisniveaus worden getoetst:

 1. Bierbrouwer op het niveau van amateur
 2. Keurmeester
Het kennisniveau “Deskundigheid“ wordt getoetst door de juryvoorzitter / keurmeester-uitzender tijdens wedstrijden. De keurmeester-uitzender heeft de rol van kwaliteitsfunctionaris. Hij/zij beoordeelt keuringsformulieren voordat deze door de organisatie van de wedstrijd worden verwerkt. De keurmeester-uitzender kan de keurmeester aanwijzingen geven indien een formulier onvolledig of foutief is ingevuld.

M.b.t. het toetsen van het niveau van kennis, is de volgende hiërarchie van toepassing:

 1. Evalueren / reflecteren
 2. Samenvoegen / integreren
 3. Toepassen
 4. Begrijpen
 5. Onthouden

Voor het vernieuwen van de keuringsbevoegdheid dient niet alleen getoetst te worden of de keurmeester kennis heeft onthouden en begrepen, maar vooral ook of hij/zij de kennis kan toepassen. Voorts is hij/zij in staat verschillende kennisdomeinen met elkaar te verbinden.
Al deze facetten kunnen worden getoetst door de toets "blind biertypen herkennen".
Kennis opgedaan uit ervaring en permanente educatie moet worden gecombineerd, toegepast en geïntegreerd.

Daarnaast zullen tijdens toetsen "Blind biertypen herkennen" onherroepelijk fouten gemaakt worden. Naast het feit dat de keurmeester van deze fouten leert, zal het nopen tot enige zelfreflectie.

De keurmeester kan zijn bevoegdheid verlengen als hij/zij binnen een periode van drie jaar, 2 van de volgende toetsen heeft behaald:

 • blind herkennen biertypen Klasse A
 • blind herkennen biertypen Klasse B
 • blind herkennen biertypen Klasse C
 • blind herkennen biertypen Klasse D
 • blind herkennen geur- en smaak afwijkingen

Per toets krijgt de keurmeester 5 bieren te beoordelen uit een lijst van 10 biertypen / geur- smaakafwijkingen. Voor deze toets moet minimaal 5 punten worden behaald. Deze toetsen worden aangeboden op BKG studiedagen, leden- en jaarvergaderingen. Dezelfde toets mag meer dan 1 x worden afgelegd, de hoogste waardering is geldig.

Permanente educatie.

De keurmeester wordt aangemoedigd deze toetsen vaker dan 1 x per 3 jaar af te leggen. Het herkennen van geur- en smaakkenmerken alsmede geur- en smaakafwijkingen komt tot stand via (operante) conditionering. Een waarneming en de betekenis daarvan, moet worden aangeleerd.

Omdat conditionering langzaam vermindert als deze niet wordt uitgedaagd, is het voor de keurmeester van belang zijn/haar vaardigheden te oefenen door ze aan een proef te onderwerpen. Op deze manier wordt het toetsen van vaardigheden onderdeel van de permanente educatie van de keurmeester.

Permanente educatie wordt door het BKG aangeboden op studiedagen, studieweekenden en ledenvergaderingen.
De keurmeester is zelfstandig verantwoordelijk voor het op peil houden van een adequaat niveau van kennis en vaardigheden.

Keuringsbevoegdheid.

De keuringsbevoegdheid houdt in dat de keurmeester bevoegd is om zelfstandig namens het BKG bierkeuringen uit te voeren. Het toekennen van de licentie stelt vast dat de keurmeester voldoende kennis en vaardigheden bezit om zelfstandig bierkeuringen te kunnen uitvoeren. De licentie wordt verleend door het bestuur van het BKG.

De keurmeester verliest zijn licentie automatisch als hij/zij gedurende 12 maanden aan geen enkele BKG activiteit heeft deelgenomen.

BKG-logo